Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 17.05.2017r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup nowej maszyny CTP do naświetlania płyt offsetowych (1szt).”

 

Szczegóły:
Zakup nowej maszyny CTP do naświetlania płyt offsetowych


Opublikowano: 7.04.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup nowej maszyny CTP do naświetlania płyt offsetowych (1szt).

 

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci nowej maszyny CTP do naświetlania płyt offsetowych (1szt) w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę europejską inteligentnych opakowań giętkich drogą do dynamicznego rozwoju Drukarni Jasło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup nowej maszyny CTP do naświetlania płyt offsetowych (1szt).


Opublikowano: 9.02.2017r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup nowej maszyny drukującej offsetowej rolowej zmiennoformatowej” ( 1szt.)

 

Zakup nowej maszyny drukującej offsetowej rolowej zmiennoformatowej (1szt.)


Opublikowano: 30.12.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ZAKUP NOWEJ MASZYNY
DRUKUJĄCEJ OFFSETOWEJ ROLOWEJ ZMIENNOFORMATOWEJ ( 1 SZT.)

 

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci nowej maszyny drukującej offsetowej rolowej zmiennoformatowej w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę europejską inteligentnych opakowań giętkich drogą do dynamicznego rozwoju Drukarni Jasło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.
Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.
Zapytanie ofertowe z dnia 30.12.2016
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty cenowej
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych


Published: 9.02.2017r.

The announcement of the selection of the best bid in the open tender called „THE PURCHASE OF A NEW OFFSET WEB-FED VARIABLE FORMAT PRINTING MACHINE (1 ITEM)”

 

THE PURCHASE OF A NEW OFFSET WEB-FED VARIABLE FORMAT PRINTING MACHINE (1 ITEM)


Published: 30.12.2016r.

PUBLIC PROCUREMENT ANNOUNCEMENT FOR THE PURCHASE OF A NEW OFFSET WEB-FED VARIABLE FORMAT PRINTING MACHINE (1 ITEM).

 

Drukarnia Jasło Kosiba spółka jawna, address ul. Mickiewicza 158, 38-200 Jasło invites to submit an offer for the supply of an asset in the form of new offset web-fed variable format printing machine in relation with the implementation of the project: “Introducing to the market an innovative in the scale of Europe intelligent flexible packaging as a way of a dynamic growth of Drukarnia Jaslo” run within Regional Operational Programme of Podkarpackie Province for the years 2014-2020, Priority I. Competitive and Innovative Economy, Measure: 1.4 Support of SMEs, Measure: 1.4.1 Direct grants.
Details for the public procurement announcement can be found in appendixes:
Public procurement announcement date 30.12.2016
Appendix no. 1 – Template of price bid form
Appendix no. 2 – A statement on lack of capital and personal links with the beneficiary

Kontakt

Drukarnia Jasło
Kosiba Sp. Jawna

Mickiewicza 158

38-200 Jasło